Pagini

joi, 21 noiembrie 2019

Comisia Europeană a publicat apelul Erasmus+ pentru 2020

Bugetul estimat de peste 3 miliarde de euro, în creștere cu 12% față de cel din 2019, va oferi și mai multe oportunități tinerilor europeni de a studia, a se pregăti sau câștiga experiență profesională în străinătate. UE intenționează să creeze 35 000 de oportunități de participare la program pentru studenți și personal didactic din Africa, ca parte a Alianței Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile.

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul acestei cereri de propuneri. În plus, pot solicita finanțare grupurile de tineri care desfășoară activități pentru tineret, dar care nu constituie organizații de tineret.

Universitățile europene

Primele 17 universități europene au fost selectate în iunie 2019. Ele sunt în curs de a-și începe activitățile. Cea de-a doua cerere de propuneri lansată astăzi pornește de la această primă fază de testare. Inițiativa va constitui punctul central al unui eveniment organizat de Comisia Europeană la 7 noiembrie 2019, în cadrul căruia toate universitățile europene selectate până în prezent vor participa pentru prima dată la schimbul de informații și vor discuta calea de urmat cu studenții, cu rectorii și ministerele responsabile de învățământul superior. În cadrul discuțiilor privind viitorul învățământului superior în Europa vor fi reprezentate și alte universități.

Educația, formarea profesională și învățământul pentru adulți

Acesta va fi cel de-al treilea an al parteneriatelor de schimb școlar, o acțiune Erasmus+ care oferă oportunități pentru școlile europene de a face schimb de elevi și de profesori. În ultimii doi ani, au participat peste 15 000 de școli. Alte 9 000 de școli vor avea posibilitatea de a participa în 2020.

În domeniul educației și formării profesionale, investițiile se concentrează pe ErasmusPro, care înseamnă oportunități pentru cursanți și ucenici de a petrece între trei luni și un an în străinătate, pentru a-și dezvolta competențele profesionale și lingvistice. De la lansarea sa în 2018, ErasmusPro a reușit să sporească interesul pentru plasamente pe termen lung în domeniul educației și formării profesionale și a sprijinit peste 12 000 de cursanți pe an. Sprijinul va contribui, de asemenea, la crearea unor centre de excelență transnaționale „pilot” în domeniul educației și formării profesionale, integrate în strategiile de dezvoltare locală și regională. Centrele vor colabora îndeaproape cu alte sectoare ale educației și formării, cu comunitatea științifică și cu mediul de afaceri pentru a elabora programe de învățământ de înaltă calitate axate pe competențele sectoriale.

În domeniul învățării în rândul adulților, se va acorda sprijin financiar pentru crearea sau consolidarea rețelelor regionale sau naționale de furnizori de servicii de învățare pentru adulți, astfel încât aceștia să poată oferi un număr mai mare de proiecte de calitate pentru următorul program Erasmus.

Oportunități suplimentare în cadrul Alianței Africa-Europa

La fel ca în 2019, cererea din acest an va oferi oportunități suplimentare de sprijinire a schimburilor, pentru a le permite studenților și cadrelor didactice din Africa să participe la programul Erasmus+. Până în prezent au avut loc 26 247 de schimburi, însă obiectivul este de a sprijini 35 000 de persoane până în 2020, astfel cum s-a anunțat în Alianța Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile. Universitățile pot prezenta, de asemenea, proiecte de consolidare a capacităților în învățământul superior, care contribuie direct la recomandările făcute cu ocazia recentei Conferințe la nivel înalt Africa-Europa privind colaborarea în domeniul învățământului superior.

Programul actual, precum și succesorul acestuia, care intră în vigoare în 2021, au un rol esențial în realizarea Spațiului european al educației până în 2025. În mai 2018, Comisia a propus dublarea bugetului Erasmus la 30 de miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, ceea ce ar permite unui număr de până la 12 milioane de persoane să beneficieze de o experiență în străinătate.

Noul Cadru Financiar Multianual 2021-2027


Comisia Europeană a propus un buget pe termen lung pragmatic și modern pentru perioada 2021-2027.

În ansamblu, Comisia propune un buget pe termen lung de 1.135 de miliarde de euro în credite de angajament (exprimate în prețurile din 2018) pentru perioada 2021-2027, echivalentul a 1,11% din venitul național brut al UE27 (VNB). Dacă se ia în considerare inflația, acesta este comparabil ca dimensiune cu bugetul actual pentru perioada 2014-2020. 

Modern: O nouă Uniune cu 27 de membri are nevoie de un buget nou și modern, care să arate că Europa a integrat învățămintele din trecut. Aceasta înseamnă reducerea în continuare a birocrației atât pentru beneficiari, cât și pentru autoritățile de management prin norme mai coerente pe baza unui cadru unic de reglementare. Totodată, înseamnă și stabilirea unor obiective mai clare și punerea unui accent mai mare pe performanță. Astfel va fi mai ușor atât să se monitorizeze și să se măsoare rezultatele, cât și să se efectueze modificări, dacă este necesar.

Simplu: Structura bugetului va fi mai clară și mai bine adaptată priorităților Uniunii. În prezent, fondurile sunt împărțite la un număr mult prea mare de programe și instrumente, atât în interiorul, cât și în afara bugetului. Prin urmare, Comisia propune reducerea numărului de programe cu mai mult de o treime (de la 58 în prezent la 37 în viitor), de exemplu, prin regruparea în noi programe integrate a surselor de finanțare fragmentate și prin simplificarea radicală a utilizării instrumentelor financiare, inclusiv prin intermediul fondului InvestEU.

Flexibil: Provocările recente – în special criza migrației și a refugiaților din 2015 – au arătat în mod clar limitele flexibilității bugetului actual al UE pentru a reacționa suficient de rapid și de eficace. Propunerea Comisiei include, așadar, o flexibilitate sporită atât în cadrul programelor, cât și între acestea, consolidarea instrumentelor de gestionare a crizelor și crearea unei noi „Rezerve a Uniunii”, care să ne permită să facem față evenimentelor neprevăzute și să răspundem situațiilor de urgență în domenii cum ar fi securitatea și migrația.

O inovație majoră în cadrul bugetului propus este consolidarea legăturii dintre finanțarea UE și statul de drept. Respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE. Comisia propune, prin urmare, un nou mecanism, care să protejeze bugetul UE de riscurile financiare legate de deficiențele generalizate care afectează statul de drept în statele membre. Cu ajutorul noilor instrumente propuse, Uniunea va putea să suspende, să reducă sau să restricționeze accesul la finanțarea din partea UE în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea deficiențelor care afectează statul de drept. O astfel de decizie ar urma să fie propusă de Comisie și adoptată de Consiliu prin vot cu majoritate calificată inversă.Un buget al UE pentru o uniune economică și monetară puternică și stabilă

O zonă euro stabilă este o condiție prealabilă pentru crearea de locuri de muncă, creștere economică, investiții și echitate socială în întreaga Uniune Europeană. În decembrie 2017, ca parte a foii sale de parcurs pentru aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei, Comisia a stabilit modul în care pot fi elaborate noi instrumente bugetare în cadrul finanțelor publice ale UE pentru a promova stabilitatea zonei euro și convergența către zona euro. În noul cadru financiar multianual, sunt propuse două noi instrumente:
Un nou program de sprijin pentru reforme, care – cu un buget total de 25 de miliarde de euro – va oferi sprijin financiar și tehnic tuturor statelor membre pentru realizarea reformelor prioritare, în special în contextul semestrului european. În plus, un mecanism de convergență va oferi un sprijin specific statelor membre din afara zonei euro în contextul eforturilor acestora de aderare la moneda comună.
O Funcție europeană de stabilizare a investițiilor, care va contribui la menținerea nivelului investițiilor în cazul șocurilor asimetrice majore. Aceasta va demara sub formă de împrumuturi reciproce („back-to-back”) de la bugetul UE în valoare de până la 30 de miliarde de euro, la care se va adăuga o asistență financiară acordată statelor membre pentru acoperirea costurilor aferente dobânzii. Împrumuturile vor oferi sprijin financiar suplimentar în momentele în care finanțele publice vor fi limitate, însă investițiile prioritare vor trebui menținute.Surse moderne de finanțare pentru bugetul UE

Noile priorități necesită noi investiții. Din acest motiv, Comisia propune să le finanțeze printr-o combinație de fonduri noi (aproximativ 80%), realocări și economii (aproximativ 20%).

Pe baza recomandărilor Grupului la nivel înalt privind „Viitoarea finanțare a UE”, Comisia propune modernizarea și simplificarea sistemului general de finanțare actual – „resurse proprii” – și diversificarea surselor de venituri la buget.

Comisia propune simplificarea sistemului actual de resurse proprii bazat pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) și introducerea unui „coș” cuprinzând noi resurse proprii care să fie asociat priorităților noastre politice.

Coșul de noi resurse proprii propus cuprinde:
  1. 20% din veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii;
  2. o cotă de prelevare de 3% aplicată noii baze fiscale consolidate comune a societăților (care va fi introdusă treptat după adoptarea legislației necesare);
  3. o contribuție națională, calculată pe baza cantității de deșeuri de ambalaje din plastic care nu se reciclează în fiecare stat membru (0,80 euro per kilogram).

Aceste noi resurse proprii vor reprezenta aproximativ 12% din totalul bugetului UE și ar putea contribui cu până la 22 de miliarde de euro pe an la finanțarea noilor priorități.